logo
 Menu

Disclaimer-Licentie overeenkomstFla-ts wijst erop dat de op deze website vermelde software en handleidingen, de merknamen Tarma Software Research, Microsoft Excel, de gebruikte tekeningen of foto's over het algemeen door fabrieksmerken, handelsmerken of patentrecht beschermd zijn. De auteur van deze website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel onjuiste gegevens. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. (wet van 30 juni 1994)* *

De nieuwe auteurswet van 30 juni 1994 (BS van 27 juli 1994) vervangt de verouderde auteurswet van 22 maart 1886 en is in werking getreden op 1 augustus 1994 en aldus ook van toepassing op deze licentie overeenkomst

LICENTIE OVEREENKOMST TOEPASSINGEN FLA-TS

De bij de applicatie folders en handleidingen behorende licenties zijn eigendom van fla-ts en zijn directe aanverwanten.  

Deze uitgaven zijn automatisch auteursrechtelijk beschermd volgens de Berner Conventie van 1886, die sinds 1989 ook van kracht zijn in de Verenigde Staten.

De licentie voor gebruik van de applicatie folders gaat in vanaf het aanvaarden van de licentie overeenkomst tijdens installatie ervan.

Het is u toegestaan één kopie te maken van de cd-rom en dit uitsluitend voor back-up doeleinden. U diend op deze kopie de volledige auteursrechtvermelding en alle andere mededelingen betreffende het eigendomsrecht welke op het origineel vermeld zijn over te nemen.

Behalve voor zover toegestaan ingevolge deze licentie is het u niet toegestaan de programmatuur te decompileren, van ontwerp te herleiden, te ontmantelen, aan te passen, te (doen) verhuren, in gebruik te (doen) geven, in sublicentie te geven, te verspreiden, geheel of gedeeltelijk van de programmatuur afgeleide werken te creëren of de programmatuur te verzenden via een netwerk.

Het is u wel toegestaan om uw rechten en verplichtingen ingevolge deze licentie overeenkomst over te dragen, mits u de bijbehorende documentatie, deze licentie en één kopie van de programmatuur overdraagt aan anderen die zich akkoord verklaren met de voorwaarden van deze licentie, en mits u alle eventuele kopieën van de programmatuur die in uw bezit zijn vernietigd.

Uw rechten ingevolge deze licentie vervallen automatisch zonder voorafgaande kennisgeving

van fla-ts indien u een van de voorwaarden van de licentie niet nakomt.

U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat het gebruik van de programmatuur van fla-ts uitsluitend voor uw eigen risico is.

De fla-ts programmatuur wordt in de staat waarin deze zich op het moment van de aankoop verkeerd en zonder enige garantie geleverd.

Fla-ts sluit hierbij uitdrukkelijk alle garantie uit, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en navolging van auteursrechten van derden.

Fla-ts garandeert niet dat de functies welke in de programmatuur zijn vervat aan uw eisen zullen voldoen of dat met de programmatuur ononderbroken of foutloos zal kunnen worden gewerkt of dat gebreken in de programmatuur gecorrigeerd zullen worden.

Verder verleent fla-ts geen garanties betreffende het gebruik of de resultaten van het gebruik van de fla-ts programmatuur of de bijbehorende documentatie ter zake van correctheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

Geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie of kennisgeving van de zijde van fla-ts kan een garantie inhouden of de omvang van deze garantie uitbreiden.

Mocht de programmatuur u inziens gebreken vertonen, dan komen alle kosten van alle noodzakelijke revisie, herstel of correctie voor uw rekening en niet voor die van fla-ts.

  

Beperking van aansprakelijkheid.

Onder geen enkele omstandigheid, daaronder begrepen onachtzaamheid, zal fla-ts en directe aanverwanten aansprakelijk zijn voor secundaire, speciale, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of verband houdend met deze licentie.

Fla-ts garandeert niet dat de geleverde Excel folders voldoen aan de door u gestelde eisen, dat de werking ononderbroken zal zijn of dat de Excel folders vrij van fouten zijn.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van fla-ts en directe aanverwanten de aanschafprijs van de application folders te boven gaan, tevens vervalt deze aansprakelijkheid vanaf 60 dagen na factuurdatum.

Het is fla-ts toegestaan zonder enige verbintenis na aankoop up-date’s van de software te maken en verder te distribueren zonder u daarvan op de hoogte te brengen.

Fla-ts is ook niet verantwoordelijk voor het herstellen van fouten te wijten aan het operating systeem, compilers of programmeertalen, of gebruik van verkeerde Excel versies waarin de software is geschreven.

 

Volledige overeenkomst

Deze licentie vormt de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het gebruik van de fla-ts programmatuur en gaat uit boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of wijzigingen van deze licentieovereenkomst zijn slechts geldig voor zover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend door fla-ts.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

 

 


 

 


  View this article in PDF format Print article

 Downloads

 Language - Taal

http://www.fla-ts.com fla-ts@fla-ts.com